از او اغاز کن

وقتی تنهای تنها می شوی که دوستات انها که نیازمند یاریشان هستی درست در حساس ترین نقطه رهایت میکنند

وقتی در دست همانهایی که پشتوانه محسوبشان می کردی خنجر می بینی

وقتی زیرسنگی که به استواریش سوگند میخوردی ماری نهفته میابی که در تکان حادثه بیدار شده

وقتی امواج خاشاک دوستیهای سطحی را میروبند و لجن متعفن خود خواهی  و منفعت طلبی را عریان میسازد

وقتی هیچ تکیه گاهی برایت نمی ماند یک ملجا و امید و پناهگاه میماند

او حتی در مقابل بدیهایت خوبی می اورد.....

اگر بدانی که  محبت او به تو چقدر است بند بند تنت از هم می گسلد

حتما دانسته ای او کیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پس چرا در انتها به او برسی؟؟؟؟؟.....

از او اغاز کن

دلت همیشه گرم خدا باد

 

/ 0 نظر / 13 بازدید